Memo's Sport en recht

Handige kleine boekjes in zakformaat. In elk memo wordt een sportonderwerp juridisch op thematische wijze behandeld.

Deze Memo's zijn niet meer verkrijgbaar.

Subsidies (2000) [auteurs: drs J.J.G.M. Roeffen en mevr. mr C.J.G.M. Willers]
Voor een ieder die kort en bondig geïnformeerd wil worden over subsidieregelingen voor de sport van gemeenten, provincies en de rijksoverheid en over de financiële ondersteuningsmogelijkheden van de Stichting Nationale sporttotalisator. De subsidieregelingen zijn geordend naar algemene sportsubsidies, accommodatiesubsidies, subsidies ten behoeve van kwaliteitsbevordering van sport, activiteitensubsidies en overige subsidies.

Risico's en aansprakelijkheid (2000) [auteur: mevr. mr N. van Mullem]
In deze memo wordt de huidige stand van zaken weergegeven met betrekking tot risico's en aansprakelijkheid bij ongevallen en blessures in sport- en spelsituaties. Na een algemene inleiding over onrechtmatige daad in de sport wordt veel rechtspraak per tak van sport besproken.

Memo Sportrechtspraak (2000) [auteur: mr F.C. Kollen]
Dit boekje in een handig zakformaat bevat 390 samenvattingen van rechterlijke uitspraken, welke relevant zijn voor de sportpraktijk van alle dag. De uitspraken zijn ontleend aan het civiel recht, fiscaal recht, sociaal recht, bestuursrecht en strafrecht. De Memo is geschreven voor niet-juristen en is bestemd voor bestuurders, (top)sporters, trainers/coaches, organisatoren van sportevenementen, overheidsorganen, journalisten en adviseurs.

Doping (1997) [auteur: mr E.N. Vrijman]
In deze memo worden alle juridische aspecten van doping in de sport behandeld. Daarin is de laatst geldende lijst van verboden middelen opgenomen, waaronder een lijst van per ziektebeeld toegestane geneesmiddelen.

Memo De Vereniging [auteur: mr F.C. Kollen]
Deze memo in zakformaat behandelt het gehele verenigingenrecht in een notendop. Alle wettelijke bepalingen, welke op verenigingen van toepassing zijn, worden daarin op overzichtelijke wijze ook voor niet-juristen behandeld.

Sponsoring en media [auteurs: mr A. Kramer en mr P.J. van der Zee]
In deze memo worden alle juridische en fiscale aspecten van sponsoring besproken en komt het mediarecht aan de orde in relatie tot sponsoring.

Memo Sport en Arbeid (2000) [auteurs: mr R.J.A. Dil, mr M. Riemsdijk, mr D. de Roock, mevr. L. van der Noll, mr P. Asjes, mr J.H. Schreurs en mr J.P.R. Scholten]
Alle aspecten van een dienstbetrekking in de sport komen daarin aan de orde. Zo wordt het arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en belastingrecht uitgebreid behandeld. Voorts wordt ingegaan op arbeidsbemiddeling, EG-bepalingen en nationaliteitskwesties in de sport.

Memo Kantine & Accommodaties [auteurs: mr J.B.A.M. Groenendaal, mr F.C. Kollen, mr drs W.A.P. Nieuwenhuizen, mr P.N. van Regteren Altena en mr drs E. van Rijkom]
In deze Memo komen alle relevante aspecten van de kantine aan de orde, zoals de Drank en Horecawet, de Vestigingswet en de milieu- en fiscale wetgeving. Tevens wordt ingegaan op de Zondagswet en speelautomaten in de kantine. Waar het accommodaties betreft wordt o.a. aandacht besteed aan bestemmingsplan, onteigening, eigendom, opstallen, huur, buren-, milieu- en bouwrecht, alsmede aan de fiscale aspecten zoals BTW, OZB en overdrachtsbelasting. In afzonderlijke paragrafen wordt ingegaan op de aansprakelijkheid bij kantine en accommodatie en de mogelijke verzekeringen. Voorts wordt uitvoerig aandacht besteed aan de problemen voortvloeiende uit privatisering.